Vedtægter – FDF Herning Nord

Vedtægter FDF Herning Nord

§ 1 Navn

Kredsen har et selvstændigt navn og er hjemmehørende i den kommune hvor kredsens lokaler er

beliggende.

Kredsen har overenskomst med Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, og er forpligtet

på landsforbundets vedtægter.

§ 2 Formål

Kredsens formål er at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus.

§ 3 Medlemmer

1. Enhver, der har betalt kontingent til kredsen er samtidig medlem af landsforbundet.

2. Udmeldelse sker ved henvendelse til kredsens ledelse. Udmeldelse af medlemmer, som ikke er

myndige, skal bekræftes af forældre eller værge.

Undlader et medlem at betale kontingent efter påkrav, kan det betragtes som en udmeldelse.

3. Kredsbestyrelsen kan afvise ansøgning om medlemskab og kan ekskludere et medlem af FDF.

a. Landsforbundets hovedbestyrelse kan udelukke ledere, som gennem deres ord og adfærd har givet

begrundet formodning om, at de skader arbejdet for FDFs formål, idet dog de pågældende skal have

lejlighed til at udtale sig i sagen

4. Medlemmer af FDF betaler kontingent fastsat af kredsen. Landsforbundets landsmøde fastsætter af

hensyn til eksterne tilskudsregler kredsens minimumskontingent.

5. Medlemmer af FDF er forpligtet til at abonnere på relevante dele af landsforbundets

informationskanaler. Mediekontingent fastsættes af landsmødet og opkræves gennem kredsen

6. Landsforbundet er dataansvarlig i henhold til gældende lovgivning om behandling af personoplysninger

i landsforbundets medlemssystem.

7. Landsforbundet har en forbundsskjorte, som alle medlemmer af FDF har ret til at bære.

8. Landsforbundets samværsregler er gældende for alle medlemmer af FDF.

9. Vedtægterne er gældende for samtlige af kredsens medlemmer.

§ 4 Kredsbestyrelsen

1. Kredsbestyrelsens medlemmer skal have personlig tilknytning til den danske folkekirke.

Hovedbestyrelsen kan dispensere fra denne bestemmelse.

2. Kredsbestyrelsens medlemmer skal have den officielle myndighedsalder, bortset fra

seniorrepræsentanten.

Kredsbestyrelsens medlemmer skal vedkende sig FDFs formål og medvirke til, at det realiseres i et

udviklende fællesskab mellem børn, unge og voksne.

3. Kredsbestyrelsen er ansvarlig for, at kredsens arbejde drives i overensstemmelse med FDFs vedtægter

og på økonomisk forsvarlig vis.

Kredsbestyrelsen skal bestå af mindst seks medlemmer og eventuelle suppleanter herfor:

Kredslederen eller et medlem af kredsledelsen

En udnævnt leder valgt af og blandt ledermødets deltagere

En repræsentant for den eller de lokale sognes menigheder

To-fire forældre valgt af medlemmernes forældre

Seniorgruppen har desuden ret til at stille en repræsentant valgt af og blandt seniorerne

Har kredsen ingen medlemmer i senioralderen bortfalder kravet om valg af seniorrepræsentant.

Seniorrepræsentanter under myndighedsalderen er ikke juridisk ansvarlige for kredsbestyrelsens

beslutninger.

Valgene til kredsbestyrelsen kan foregå samlet på den årlige forældregeneralforsamling i kredsen, eller de

forskellige valggrupper kan hver for sig på et møde vælge deres repræsentant(er) til bestyrelsen, der så

orienteres om på forældregeneralforsamlingen.

Alle valg er gældende for en toårig periode, således at valgperioden er forskudt. Seniorrepræsentanten er

dog kun valgt for et år ad gangen.

Dagsorden til forældregeneralforsamlingen skal som minimum indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent

Orientering bestyrelsens arbejde og kredsens liv

Fremlæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget

Valg til kredsbestyrelsen

Valg af suppleanter

Valg af revisor samt stedfortræder for denne

Eventuelt

Kredsbestyrelsen kan supplere sig med indtil to stemmeberettigede medlemmer.

Suppleringer gælder valgperioden ud.

Repræsentanter for sognets menighed og forældrekreds kan ikke være aktive ledere. Det gælder også for

supplerede mandater.

Den valgte revisor samt stedfortræderen skal begge være myndige.

Kredsbestyrelsen skal godkendes af hovedbestyrelsen.

4. Kredsbestyrelsen konstituerer sig efter hvert ordinært valg og vælger selv sin formand, kasserer og

andre tillidsmænd. Kredslederen eller medlemmer af kredsledelsen samt lederrepræsentanten og

seniorrepræsentanten kan ikke vælges til formand eller kasserer.

5. Kredsbestyrelsen har det endelige ansvar ved antagelse og afskedigelse af ledere. Afskedigelse af

ledere meddeles landsforbundet.

6. Kredsbestyrelsen har følgende særlige opgaver/ansvar:

a. Kredsbestyrelsen skal arbejde på, at kredsens virke bliver en del af menigheden i sognet.

Kredsbestyrelsen har ansvaret for kredsens kontakter til menigheden i sognet, forældregruppen,

offentligheden samt andre foreninger og organisationer.

Kredsbestyrelsen er ansvarlig for, at der etableres aktiviteter for forældregruppen, og at forældre

engageres i arbejdsopgaver under hensyn til kredsens behov og muligheder.

b. Kredsbestyrelsen har over for landsforbundet ansvar for kredsens økonomi og er pligtig for hvert

regnskabsår (kalenderår) at føre et fuldstændigt regnskab, der revideres af den valgte revisor. Det

reviderede regnskab skal indsendes til forbundskontoret inden 15. marts.

Hvis kredsen offentliggør beretning om arbejdet, kan den indeholde revideret regnskab.

Størrelsen af medlemmernes kontingent til kredsen fastsættes af kredsbestyrelsen.

c. Indberetning til landsforbundet og landsdelen skal ske hvert år inden den dato, der er fastsat af

forbundskontoret. Indberetningen skal ske på grundlag af kredsens medlemmer.

Dokumentation for det indberettede i form kontingentbetalinger opbevares i minimum 5 år for eventuel

offentlig medlemskontrol.

Det af landsmødet fastsatte kontingent fra kredsen til landsforbundet indbetales kvartalsvis.

En nystartet kreds er fritaget for kontingent de første 8 hele kvartaler efter overenskomsten er

underskrevet.

d. Kredsbestyrelsen skal opfylde de forpligtelser, som den har påtaget sig ved kredsens optagelse i

landsforbundet i henhold til overenskomsten og efterkomme de beslutninger, som træffes af landsmødet

og hovedbestyrelsen.

e. Køb og afhændelse af faste ejendomme, pantsætning af faste ejendomme og ejendomme, der er opført

på lejet grund, samt disposition over legater og fonde, der medfører ændringer i fundatser, er kun

retsgyldige, når de på et kredsbestyrelsesmøde er vedtaget med mindst 2/3 flertal og i øvrigt ikke strider

mod den overenskomst, der er indgået med landsforbundet.

f. Etablering af kreditfaciliteter for en kreds i form af optagelse af lån, etablering af kassekredit med

pengeinstitutter og lignende skal ligeledes vedtages af et kredsbestyrelsesmøde med mindst 2/3 flertal.

7. Kredsens udmeldelse af landsforbundet kan finde sted, når det på to bestyrelsesmøder med mindst 14

dages mellemrum er besluttet af mindst 2/3 af samtlige medlemmer af kredsbestyrelsen og herefter er

godkendt af hovedbestyrelsen, hvorefter forholdet til landsforbundet ordnes i henhold til overenskomsten.

8. Ved indstilling af kredsens arbejde skal kredsbestyrelsen udfylde en statusopgørelse i samarbejde med

landsforbundet. Hvis statusopgørelsen viser underbalance eller utilstrækkelig likviditet til at betale al

gæld, tager forbundskontoret straks initiativ til at orientere kredsens kreditorer herom.

I en indstillingsperiode på op til to år, varetages kredsens aktiver og gæld af kredsbestyrelsen under

ansvar for hovedbestyrelsen.

Ved endelig lukning af kredsen tager hovedbestyrelsen stilling til evt. aktivers anvendelse i henhold til

kredsens overenskomst.

9. Ved juridisk eller praktisk samarbejde med andre kredse/organisationer skal der udarbejdes en

samarbejdsaftale, der indeholder en bestemmelse om regnskabspligt, værdiernes fordeling ved opløsning,

medlemskab m.v.

10. Kredsens vedtægter er de i henhold til Landsforbundet FDFs vedtægter til enhver tid gældende

standardvedtægter for kredsene under landsforbundet.

Ændringer til denne standardvedtægt kan vedtages af kredsen ved vedtagelse med 2/3 flertal blandt alle

kredsbestyrelsens medlemmer på 2 på hinanden følgende kredsbestyrelsesmøder, idet

vedtægtsændringen først træder i kraft, såfremt den efterfølgende godkendes af landsforbundets

hovedbestyrelse, jf. bestemmelserne i Landsforbundet FDFs vedtægter.

Vedtægter for kredsene godkendt af landsforbundets hovedbestyrelse inden landsmødets godkendelse af

standardvedtægter for kredsene eller ændringer heri vedbliver at være gældende for de pågældende

kredse.

§ 5 Retlige forpligtelser

1. Til retligt at forpligte en kreds kræves underskrift af:

kredsbestyrelsens formand eller to af bestyrelsens øvrige medlemmer sammen med

kredslederen eller et medlem af kredsledelsen.

2. Som legitimation for, hvem der ved sin underskrift kan forpligte en landsdel, et ejerfællesskab om fast

ejendom eller en kreds, tjener en erklæring underskrevet af to af hovedbestyrelsens medlemmer, hvoraf

den ene skal være hovedbestyrelsens formand eller næstformand.

§ 6 Kredsens ophør

Ophører en kreds med at eksistere som forening ordnes økonomiske forhold m.v. i forhold til den

indgåede overenskomst med landsforbundet.