Vedtægter – FDF

Vedtægterne er vedtaget på FDFs landsmøde 14.-16. november 2014 på Hotel Nyborg Strand

§ 1 NAVN

Landsforbundets navn er:

Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF.

Landsforbundet har hjemsted i Københavns Kommune.

§ 2 FORMÅL

Landsforbundets formål er at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus.

§ 3 VÆRDIGRUNDLAG

1. Det kristne menneskesyn

Vi tror på, at mennesker har brug for et udgangspunkt for deres pejling i livet, og vi er ikke i tvivl om, at kristendommen er udgangspunktet.

Kristendommen sætter os i sammenhæng med andre mennesker og den verden, vi lever i.

FDF skal møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus og samtidig pege på folkekirken som FDFs kirkelige tilhørssted.

2. Leg og fantasi

Vi tror på, at de egenskaber, som vi har brug for i legen, er vigtige egenskaber i et menneskeliv.

Egenskaber som mod, selvtillid, kreativitet, ansvar, nysgerrighed, respekt, glæde og spontanitet.

FDFs arbejdsformer skal have legen og fantasien som kendemærke.

3. Høre til i et fællesskab

Vi tror på, at et menneskes personlighed udvikles bedst i samspil med andre.

I FDF har den enkelte stor værdi, og vi skal fremelske det bedste i alle børn på tværs af alder og evner. I FDF hører børn, unge og voksne til i det samme fællesskab.

4. Ansvar for den verden, vi lever i

Fælles forpligtelse Vi tror på, at samfundet har brug for mennesker, der vil tage ansvar, socialt og økologisk.

FDF skal i sit arbejdsstof og samværsform bygge på ansvarlighed.

5. Udholdenhed og robusthed

Vi tror på, at verden har brug for mennesker, der er i stand til at holde ud og følge opgaver helt til dørs, og at børn og unge har brug for at være robuste i en hurtigt omskiftelig verden.

FDF skal udvikle børns og unges robusthed og udholdenhed gennem leg og ansvar, så de erfarer glæden ved at holde ud, og samtidig erfarer, at modgang kan overvindes.

6. Visioner og drømme

Vi tror på, at forudsætningen for at kunne have indflydelse på egen tilværelse og mulighed for forandring af denne verden er, at man er i stand til at drømme og få visioner.

FDF skal give håb om, at verden lader sig forandre.

7. Selvstændighed

Vi tror på, at mennesker udvikler selvstændighed gennem medansvar og medindflydelse.

I FDF skal børn og unge have mulighed for at tage stilling, tage medansvar, tale for sig og deltage i demokratiske processer.

8. Brugbare færdigheder

Vi tror på, at børns og unges personlighed også skabes gennem en række brugbare færdigheder, som er til gavn for dem selv og andre.

FDF skal via enkel levevis på lejre og ture samt gennem aktiviteter give børn brugbare færdigheder.

Børn og unge skal i FDF mærke, at der er noget de er gode til, og at deres færdigheder kan bruges.

§ 4 LOGO

FDFs logo består af et skjold med korstegn i det danske flags farver. I skjoldet er indsat bogstaverne FDF i korsets vandrette arm.

§ 5 MEDLEMMER

1. Enhver, der har betalt kontingent til en kreds i FDF, er medlem af landsforbundet.

a. Et medlem kan have tilknytning til flere kredse. Der opkræves kontingent fra landsforbundet af medlemmet én gang uanset antallet af tilknyttede kredse.

2. Udmeldelse sker ved henvendelse til kredsens ledelse. Udmeldelse af medlemmer, som ikke er myndige, skal bekræftes af forældre eller værge.

Undlader et medlem at betale kontingent efter påkrav, kan det betragtes som en udmeldelse.

3. Medlemmer af FDF betaler kontingent fastsat af den enkelte kreds. Landsmødet fastsætter af hensyn til eksterne tilskudsregler kredsens minimumskontingent.

4. Medlemmer af FDF er forpligtet til at abonnere på relevante dele af landsforbundets informationskanaler. Mediekontingent fastsættes af landsmødet og opkræves gennem kredsen.

5. Landsforbundet er dataansvarlig i henhold til gældende lovgivning om behandling af personoplysninger i landsforbundets medlemssystem.

6. Landsforbundet har en forbundsskjorte, som alle medlemmer af FDF har ret til at bære.

7. Landsforbundets samværsregler er gældende for alle medlemmer af FDF.

8. Landsforbundets vedtægter er gældende for alle medlemmer.

§ 6 LEDERE

1. For at blive leder i FDF skal man

a. være fyldt 18 år.

b. have personlig tilknytning til den danske folkekirke. Hovedbestyrelsen kan dog dispensere fra denne

bestemmelse.

c. vedkende sig landsforbundets formål og medvirke til at skabe et kristent fællesskab, hvor den enkelte kan blive forstået, accepteret og respekteret.

d. efter bedste evne ved deres forkyndelse, virke og tale være med til at skabe en kristen livsholdning.

e. have gennemgået landsforbundets grundlæggende lederuddannelse og være forpligtet til løbende at

dygtiggøre sig.

2. a. For at blive udnævnt leder skal man, udover de i § 6 stk. 1 nævnte, have underskrevet landsforbundets ledererklæring:

“Efter nøje at have gjort mig bekendt med FDFs formål, værdigrundlag og lederideal samt være blevet orienteret om FDFs vedtægter erklærer jeg hermed, at jeg har lyst og vilje til at påtage mig et lederansvar og vil arbejde for, at FDFs formål føres ud i livet”.

b. Kredsleder/kredsledelse eller bestyrelse tager initiativet til udnævnelsen ved gennem en personlig

samtale at forelægge ovennævnte for vedkommende medlem. Den underskrevne ledererklæring videresendes til hovedbestyrelsen, der godkender og fremsender en lederudnævnelse.

3. Lederen arbejder selvstændigt under ansvar over for kredslederen/kredsledelsen og ledermødet.

4. Lederen er forpligtet til at holde sig informeret om de meddelelser, der udsendes fra landsforbundet.

5. Ledere, der ikke længere har tilknytning til en kreds kan optages som medlemmer under landsforbundet.

6. Der skal indhentes børneattester for alle medlemmer, der er omfattet af gældende lovgivning.

§ 7 ORGANISATION

1. Landsforbundet består af selvstændigt arbejdende kredse, der er samlet i landsdele.

2. Kredsene er selvstændige, juridiske enheder med egen selvstændig økonomi.

a. Landsforbundets standardvedtægter for kredse findes som appendiks I og er gældende, medmindre andet er bestemt i den enkelte kreds, jf. § 8 stk. 9.

3. Landsforbundets arbejde skal udføres i overensstemmelse med landsforbundets formål og vedtægter.

§ 8 KREDSEN

1. Kredsen er hjemmehørende i et lokalt sogn. Kredsen skal søge samarbejde med den eller de lokale kirker.

2. Kredsens daglige ledelse varetages af en kredsleder eller en kredsledelse på op til tre medlemmer, der i samarbejde med ledermødet arbejder selvstændigt under ansvar over for kredsens bestyrelse.

Kredsledelsens medlemmer skal have den officielle myndighedsalder, være i besiddelse af de nødvendige kvalifikationer og have underskrevet landsforbundets ledererklæring.

Kredsledelsen vælges for to år ad gangen.

Ledermødet indstiller, kredsbestyrelsen vælger, og hovedbestyrelsen godkender kredsledelsen.

Det er kredslederen/kredsledelsens ansvar:

 • at de enkelte klasser/aldersgrupper besættes med kvalificerede ledere
 • at den enkelte leder hjælpes med råd og vejledning, så arbejdet med børn og unge i FDF foregår i overensstemmelse med landsforbundets vedtægter, kredsens samværsregler og under betryggende former.
 • at der i kredsen tilbydes en effektiv lederuddannelse gennem oplæring og tilbud om kurser.
 • at der én gang årligt forelægges budget og regnskab for ledermødet.
 • at sikre en forsvarlig løsning af kredsens opgaver.
 • at kredsens bestyrelse holdes informeret om alle forhold, der øver væsentlig indflydelse på kredsens daglige arbejde.
 • at der skabes rammer for et lederfællesskab
 • at kredsens medlemmer er registreret og ajourført i FDFs medlemssystem, der administreres af landsforbundet som dataansvarlig.

3. Inden kredsen optages i landsforbundet, underskriver kredsbestyrelsen overenskomsten fastsat af hovedbestyrelsen.

4. Kredsen yder til landsforbundet et kontingent baseret på kredsens medlemstal.

Kontingentets størrelse fastsættes af landsmødet.

5. Kredsene i en landsdel afgør, hvorvidt landsdelens kredse skal yde et kontingent til landsdelen. Kontingentets størrelse fastsættes på landsdelsmødet.

6. Hver kreds udarbejder sin organisations- og arbejdsplan, der tager hensyn til de lokale forhold.

a. Kredsen kan inddele børne- og ungdomsarbejdet efter interesse, alder eller andet, som kredsen finder hensigtsmæssig i det daglige børne- og ungdomsarbejde.

En aldersopdeling kan være følgende:

 • Numlinge (0-5 år)
 • Puslinge (5-7 år)
 • Tumlinge (7-9 år)
 • Pilte (9-11 år)
 • Væbnere (11-13 år)
 • Seniorvæbnere (13-14 år)
 • Seniorer (15-18 år)

b. Seniorer deltager i seniorarbejdet tilpasset den enkelte kreds.

Kredsen inddrager seniorerne i kredsens demokratiske processer.

Seniorer er valgbare som ungdomsrepræsentanter i den landsdel, hvor kredsen er hjemmehørende. Ligeledes har seniorer stemmeret til valg af ungdomsrepræsentanter.

7. Kredsen skal udfærdige samværsregler for kredsens unges og voksnes kontakt med kredsens egne børn og unge i FDF.

Disse samværsregler skal som minimum indeholde landsforbundets samværsregler, og skal også omfatte retningslinjer for kredsens unge og voksnes kontakt med børn og unge i FDF via sociale og elektroniske medier.

Kredsens samværsregler skal være alle kredsens unge og voksne bekendt og være let tilgængelige for kredsens medlemmer, forældre og andre relevante.

Samværsreglerne godkendes af bestyrelsen og ledermødet én gang årligt.

8. Kredsen skal sikre, at der indhentes børneattester. Reglen omfatter ledere, hjælpere, lønnede medarbejdere og andre personer, der som led i udførelsen af deres opgaver har direkte kontakt med børn under 15 år eller som har mulighed for at opnå kontakt med disse børn.

Børneattest skal indhentes

 • senest tre uger efter at en leder, hjælper eller en anden person har været tilknyttet FDFs arbejde i mere end tre gange på tre måneder
 • straks, hvis en person har direkte kontakt med børn under 15 år, i en sammenhængende periode af mere end fire dages varighed.

 Alle kredse skal sikre, at der mindst hvert 3. år på ny indhentes børneattest for alle ledere og andre fast tilknyttede medhjælpere.

Ved skift til en anden kreds skal den nye kreds sikre, at der indhentes børneattest på personer som beskrevet i nærværende paragraf.

Personer, som har noteret domme på børneattesten, kan ikke være medlem af FDF.

For at beskytte børn og unge mest muligt skal ledere, der sigtes for seksuelle overgreb mod børn under 18 år, straks suspenderes.

Suspensionen kan afsluttes, hvis sigtelsen frafaldes eller sigtede frifindes.

9. Enhver kreds skal have egne vedtægter. Standardvedtægten for kredse er vedtaget af landsmødet og er gældende, med mindre andet er bestemt i den enkelte kreds.

Vedtægter, der afviger fra den som appendiks I til vedtægterne vedhæftede standardvedtægt for kredsene, skal godkendes af hovedbestyrelsen, før de kan træde i kraft.

§ 9 KREDSBESTYRELSEN

1. Kredsbestyrelsens medlemmer skal have personlig tilknytning til den danske folkekirke. Hovedbestyrelsen kan dispensere fra denne bestemmelse.

2. Kredsbestyrelsens medlemmer skal have den officielle myndighedsalder, bortset fra seniorrepræsentanten.

Kredsbestyrelsens medlemmer skal vedkende sig FDFs formål og medvirke til, at det realiseres i et udviklende fællesskab mellem børn, unge og voksne.

3. Kredsbestyrelsen er ansvarlig for, at kredsens arbejde drives i overensstemmelse med FDFs vedtægter og på økonomisk forsvarlig vis.

Kredsbestyrelsen skal bestå af mindst seks medlemmer og eventuelle suppleanter herfor:

 • Kredslederen eller et medlem af kredsledelsen
 • En udnævnt leder valgt af og blandt ledermødets deltagere
 • En repræsentant for den eller de lokale sogne
 • To-fire forældre valgt af medlemmernes forældre
 • Seniorgruppen har ret til at vælge en repræsentant valgt af og blandt seniorerne.

Har kredsen ingen medlemmer i senioralderen bortfalder valget af seniorrepræsentant.

Seniorrepræsentanter under myndighedsalderen er ikke juridisk ansvarlige for kredsbestyrelsens beslutninger.

Valgene til kredsbestyrelsen kan foregå samlet på den årlige forældregeneralforsamling i kredsen, eller de forskellige valggrupper kan hver for sig på et møde vælge deres repræsentant(er) til bestyrelsen, og der orienteres så om valgene på forældre-generalforsamlingen.

Alle valg er gældende for en toårig periode, således at den ene halvdel af kredsbestyrelsen er på valg i ulige år og den anden halvdel er på valg i lige år. Seniorrepræsentanten er dog kun valgt for et år ad gangen.

Dagsorden til forældregeneralforsamlingen skal som minimum indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent
 • Orientering bestyrelsens arbejde og kredsens liv
 • Fremlæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget
 • Valg til kredsbestyrelsen
 • Valg af suppleanter
 • Valg af revisor samt stedfortræder for denne
 • Eventuelt

 Kredsbestyrelsen kan supplere sig med indtil to stemmeberettigede medlemmer.

Suppleringer gælder valgperioden ud.

Repræsentanter for sogne og forældrekreds kan ikke være aktive ledere. Det gælder også for supplerede mandater.

Den valgte revisor samt stedfortræderen for denne skal begge være myndige.

Kredsbestyrelsen skal godkendes af hovedbestyrelsen.

4. Kredsbestyrelsen konstituerer sig efter hvert ordinært valg og vælger selv sin formand, kasserer og andre tillidshverv. Kredslederen eller medlemmer af kredsledelsen samt lederrepræsentanten og seniorrepræsentanten kan ikke vælges til formand eller kasserer.

a. Konstitueringen meddeles landsforbundet som anvist af forbundskontoret.

b. Kredsbestyrelsen holder møde så ofte, som det anses for nødvendigt.

Formanden indkalder til møderne med en dagsorden, der udsendes 8 dage før mødet. Mødet ledes af formanden.

Kredsbestyrelsen skal føre en beslutningsprotokol.

c. Kredsbestyrelsens medlemmer er forpligtet til at holde sig informeret om de meddelelser, der udsendes fra landsforbundet.

5. Kredsbestyrelsen har det endelige ansvar ved antagelse og afskedigelse af ledere kredsen. Afskedigelse af ledere meddeles forbundskontoret.

6. Kredsbestyrelsen kan afvise ansøgning om medlemskab og kan ekskludere et medlem af kredsen.

7. Kredsbestyrelsen har følgende særlige opgaver/ansvar:

a. Kredsbestyrelsen skal arbejde på, at kredsens virke bliver en del af menigheden i sognet.

Kredsbestyrelsen har ansvaret for kredsens kontakter til menigheden i sognet, forældregruppen, offentligheden samt andre foreninger og organisationer.

Kredsbestyrelsen er ansvarlig for, at der etableres aktiviteter for forældregruppen, og at forældre engageres i arbejdsopgaver under hensyn til kredsens behov og muligheder.

b. Kredsbestyrelsen har over for landsforbundet ansvar for kredsens økonomi og er pligtig for hvert regnskabsår (kalenderår) at føre et fuldstændigt regnskab, der revideres af den valgte revisor. Det reviderede regnskab skal indsendes til forbundskontoret inden 15. marts.

Hvis kredsen offentliggør beretning om arbejdet, kan den indeholde revideret regnskab.

Størrelsen af medlemmernes kontingent til kredsen fastsættes af kredsbestyrelsen.

c. Indberetning til landsforbundet og landsdelen skal ske hvert år inden den dato, der er fastsat af forbundskontoret.

Indberetningen skal ske på grundlag af kredsens medlemmer.

Dokumentation for det indberettede i form kontingentbetalinger opbevares i minimum 5 år for eventuel offentlig medlemskontrol.

Det af landsmødet fastsatte kontingent fra kredsen til landsforbundet indbetales kvartalsvis.

En nystartet kreds er fritaget for kontingent de første 8 hele kvartaler efter overenskomsten er underskrevet.

d. Kredsbestyrelsen skal opfylde de forpligtelser, som den har påtaget sig ved kredsens optagelse i landsforbundet i henhold til overenskomsten og efterkomme de beslutninger, som træffes af landsmødet og hovedbestyrelsen.

e. Køb og afhændelse af faste ejendomme, pantsætning af faste ejendomme og ejendomme, der er opført på lejet grund, samt disposition over legater og fonde, der medfører ændringer i fundatser, er kun retsgyldige, når de på et kredsbestyrelsesmøde er vedtaget med mindst 2/3 flertal og i øvrigt ikke strider mod den overenskomst, der er indgået med landsforbundet.

f. Etablering af kreditfaciliteter for en kreds i form af optagelse af lån, etablering af kassekredit med pengeinstitutter og lignende skal ligeledes vedtages af et kredsbestyrelsesmøde med mindst 2/3 flertal.

g. Kredsbestyrelsen kan tildele landsforbundets æresnål i sølv til personer, der har ydet en særlig indsats i kredsen.

h. Kredsbestyrelsen er pligtig til at indsende materiale til landsforbundet, når der anmodes om dette, til brug for revision af regnskaber og medlemstal.

8. Ændringer af kredsens tilhørsforhold til sognet kan kun ske efter kredsbestyrelsens indstilling til og godkendelse af hovedbestyrelsen.

9. Hvor det ved stiftelsen af en kreds ikke straks er muligt at etablere en ordinær kredsbestyrelse, kan en midlertidig komité, godkendt af hovedbestyrelsen eller landsdelsledelsen, varetage de funktioner, der normalt falder ind under kredsens bestyrelse.

10. Kredsens udmeldelse af landsforbundet kan finde sted, når det på to bestyrelsesmøder med mindst 14 dages mellemrum er besluttet af mindst 2/3 af samtlige medlemmer af kredsbestyrelsen og herefter er godkendt af hovedbestyrelsen, hvorefter forholdet til landsforbundet ordnes i henhold til overenskomsten.

11. Ved juridisk eller praktisk samarbejde med andre kredse/organisationer skal der udarbejdes en samarbejdsaftale, der indeholder en bestemmelse om regnskabspligt, værdiernes fordeling ved opløsning, medlemskab m.v.

§ 10 PROJEKTER

1. Særlige projekter, der er tidsbegrænset i en periode på op til 2 år, lever op til FDFs formål og i øvrigt arbejder målrettet med at hverve og optage nye medlemmer af FDF kan tegne overenskomst med

landsforbundet.

2. Projektets ledelse varetages af en projektleder, som kan nedsætte en projekt styregruppe til ledelse af projektet. Projektlederen skal godkendes af hovedbestyrelsen.

3. Deltagere i projektet betragtes som medlemmer af FDF og oprettes som medlemmer under landsforbundet hvortil kontingentet betales.

4. Projektet skal ved aftalens indgåelse fremlægge et startbudget og et driftsbudget dækkende projektperioden eller mindst 12 måneder frem.

Projektets regnskabsår følger kalenderåret.

Regnskabet skal indsendes til landsforbundet hver år inden den dato, der er fastsat af forbundskontoret.

Regnskabet skal være underskrevet af projektlederen og to øvrige medlemmer af styregruppen.

5. Et projekt kan ikke erhverve fast ejendom.

6. Vedtægter for projektet udarbejdes

jf. § 8 stk. 9.

§ 11 LEDERMØDET

1. Kredsens aktive ledere og seniorer, der virker som ledere, udgør ledermødet.

Seniorerne i kredsen har ret til at vælge minimum én repræsentant, der kan deltage i ledermødet med samme rettigheder og pligter som de aktive ledere og seniorer, der virker som ledere.

a. Ledermødet har til opgave

 • at planlægge og gennemføre kredsens arbejde for børn og unge.
 • at skabe et miljø, der er præget af arbejdsfællesskab samt inspiration.
 • at skabe rum for samtale om det kristne evangelium.

b. Ledermødet kan ikke forpligte kredsen uden i de tilfælde hvor kredsbestyrelsen har bemyndiget ledermødet hertil.

c. Ledermødet arbejder under ansvar over for kredsbestyrelsen.

Ledermødet kan ikke forpligte kredsen juridisk.

2. Kredslederen/kredsledelsen indkalder til ledermødet med en dagsorden, der udsendes med mindst 8 dages varsel.

a. Ledermødet samles normalt en gang om måneden. Ledermødet ledes af en valgt mødeleder, som sikrer, at ledermødet gennemarbejder de emner, som er opført på dagsordenen.

b. Der udarbejdes referat over ledermødets beslutninger. Referatet tilsendes efterfølgende lederne og kredsbestyrelsen.

§ 12 LANDSDELE OG NETVÆRK

1. I samarbejde med kredsene inddeler hovedbestyrelsen landet i landsdele. Landsdelen ledes af en landsdelsledelse, der består af 3-5 medlemmer valgt af landsdelsmødet. Antallet af medlemmer i landsdelsledelsen fastlægges af landsdelsmødet. Landsdelsledelsens medlemmer skal være medlemmer af

FDF.

Landsdelsledelsen konstituerer sig med landsdelsleder og landsdelskasserer og fastsætter selv sin forretningsorden.

Kun nuværende eller tidligere ledere eller bestyrelsesmedlemmer i FDF kan modtage valg til landsdelsledelsen. Kandidatlisten skal indeholde oplysninger om, hvor og hvornår kandidaterne er eller har været tilknyttet FDF. Det påhviler landsdelsledelsen inden kandidatlistens udsendelse at fastslå, at de foreslåede kandidater opfylder valgbarhedsbetingelserne.

a. Det er landsdelsledelsens opgave i samarbejde med forbundssekretæren:

 • at gennemføre varieret lederuddannelse i landsdelen.
 • at gennemføre arrangementer, som naturligt kan arrangeres på landsdelsniveau.
 • at inspirere til løbende debat af arbejdet i FDF, og herunder debatsætte dagsorden til landsmøde og landsdelsmøder.
 • at sikre FDF størst mulig synlighed.

 b. Landsdelsledelsen skal føre landsdelens regnskab, der følger kalenderåret, og indsende det til forbundskontoret inden den fastsatte frist. Regnskabet skal være revideret af en valgt revisor.

c. Landsdelsledelsen er forpligtet til holde sig informeret om de meddelelser, der udsendes fra landsforbundet.

d. Landsdelsledelsen kan tildele landsforbundets æresnål i sølv til personer, der har ydet en særlig indsats i landsdelen.

e. Landsdelsledelsen kan indgå samarbejdsaftale med en eller flere skoler med tilknytning til FDF.

2. Der afholdes landsdelsmøde hvert andet år, i året efter landsmødet, inden udgangen af marts.

På landsdelsmødet deltager med stemmeret:

 • Landsdelsledelsen
 • Stemmeberettigede repræsentanter for kredsene, efter samme regler som ved landsmøder.
 • Ungdomsrepræsentanter

Forbundssekretæren, landsdelsmedarbejdere og kandidater til landsdelsledelsen deltager på landsdelsmødet med taleret men uden stemmeret.

Et eller to medlemmer af hovedbestyrelsen kan deltage på landsdelsmødet med taleret, men uden stemmeret. Herudover kan landsdelen i sin forretningsorden fastlægge, hvem der kan deltage på landsdelsmøderne som observatører uden tale- og stemmeret.

3. Landsdelsmødet skal indkaldes skriftligt med mindst 12 ugers varsel, med angivelse af dato og sted for afholdelse. Samtidig opfordres kredse og hovedbestyrelsen til at indsende kandidater til landsdelsledelsen og forslag til dagsorden. Dette skal være landsdelsledelsen i hænde senest 5 uger før afholdelse af landsdelsmødet.

Fristen på 5 uger kan fraviges på selve landsdelsmødet, hvis der er flertal for at fravige reglen.

Senest 4 uger før landsdelsmødets afholdes, udsender landsdelsledelsen dagsorden med bilag og kandidatliste.

Dagsorden skal som minimum omfatte:

 • Valg af dirigent eller dirigenter
 • Beretning og regnskab fra landsdelsledelsen til godkendelse
 • Forslag fra kredsene og landsdelsledelsen om landsdelens plan for de kommende to år, som skal danne udgangspunkt for samarbejdsaftalen med hovedbestyrelsen.
 • Bindende vedtagelser på landsdelsniveau, herunder fastlæggelse af budget for de følgende to år.
 • Valg til landsdelsledelsen
 • Valg af en revisor samt en stedfortræder for denne

 Landsdelsmødet ledes af en eller flere dirigenter valgt på mødet.

4. Der udarbejdes referat af landsdelsmødet. Det underskrives af dirigenten og udsendes til landsdelens kredse og forbundskontoret senest fire uger efter landsdelsmødet.

5. Landsdelsledelsen udarbejder i samarbejde med hovedbestyrelsen og med opbakning fra landsdelens kredse en samarbejdsaftale med hovedbestyrelsen. Samarbejdsaftalen beskriver fælles udviklingsmål og -opgaver.

Samarbejdsaftalen fornyes hvert andet år og herudover ved ansættelse af forbundssekretærer.

Forbundssekretæren arbejder i landsdelen, på grundlag af samarbejdsaftalen mellem landsdelen og hovedbestyrelsen. En forbundssekretær kan være tilknyttet flere landsdele.

6. Landsdelsledelsen fungerer som bindeled mellem hovedbestyrelsen og landsdelen og mellem landsdelens kredse. Landsdelsledelsen arbejder selvstændigt under ansvar overfor kredsene.

7. a. Kredse og landsdele inddeler i samarbejde landsdelen i netværk. Hvis en kreds ønsker at skifte netværk, tages kontakt til det nye netværk og kredsen orienterer det gamle netværk og landsdelsledelsen om skift af netværk.

I tilfælde af at én kreds ikke er tilknyttet et netværk, kan landsdelsledelsen træffe beslutning om netværkstilknytning.

b. Et netværk består af kredsledere/kredsledelsen fra de deltagende kredse.

Disse udpeger en netværksleder/-ledelse for en aftalt periode.

Netværkslederen skal være medlem af en af de deltagende kredse.

Netværket fastlægger selv sin forretningsorden og beslutter om der skal etableres et økonomisk grundlag.

c. Netværket er ansvarlig for at kredsene understøtter hinandens daglige arbejde gennem:

 • erfaringsudveksling og gensidig støtte
 • fælles arrangementer og møder for børn, unge og ledere
 • kontakt til landsdelen gennem løbende dialog med landsdelsledelsen

8. Det påhviler landsdelsledelsen at afholde valg i landsdelen til landsdelens ungdomsrepræsentanter samt at støtte disse forud for landsmødet og under dette i det nødvendige omfang.

Der skal vælges to ungdomsrepræsentanter samt to suppleanter.

9. Landsdelen kan ikke forpligte landsdelens kredse i økonomisk henseende ved køb af fast ejendom, skibe og lignende, medmindre kredsene hver for sig i hvert enkelt tilfælde erklærer sig indforstået hermed.

§ 13 FASTE EJENDOMME

1. På fast ejendom, herunder grundarealer, der ejes eller erhverves af kredse under landsforbundet enkeltvis eller i fællesskab, skal der tinglyses en deklaration, der giver landsforbundet forkøbsret til samme pris og på samme vilkår, som kunne opnås ved salg til anden side.

Deklarationen skal ikke være til hinder for nogen pantsætning.

2. Hvor fast ejendom eller bygninger på lejet grund erhverves i fællesskab af kredse under landsforbundet, skal der mellem ejerkredsene oprettes overenskomst. Hovedbestyrelsen skal godkende en sådan overenskomst og eventuelle senere ændringer heri.

3. En kreds, der ønsker at overdrage fast ejendom til selvejende institution, skal forinden med forelæggelse af vedtægtsudkast indhente hovedbestyrelsens godkendelse. Vedtægterne for den selvejende institution skal indeholde:

 • regler for tilbagefald af indskudte midler i tilfælde af institutionens ophør.
 • regler for overdragelse af kredsens mandat i tilfælde af kredsens ophør.
 • bestemmelse svarende til stk. 1 i nærværende paragraf.

4. En kreds, der sammen med andre lokale organisationer erhverver fast ejendom igennem oprettelse af ejerfællesskab eller selvejende institution, skal forinden ved forelæggelse af overenskomst eller vedtægter, der indeholder bestemmelser som beskrevet ovenfor i pkt. 2 og 3, indhente hovedbestyrelsens godkendelse.

5. Forinden flere kredse i fællesskab erhverver fast ejendom eller bygninger på lejet grund – eller dog senest samtidig med erhvervelsen – skal kredsene oprette en overenskomst, der skal indeholde følgende bestemmelser, idet bestemmelserne i parentes dog kan medtages eller udelades efter behov (såfremt der ikke er oprettet overenskomst, anses disse bestemmelser for at være gældende for ejerfællesskabet):

a. Ejendommen matr. nr. … ejes i lige fællesskab af følgende kredse under landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF:

(Andre kredse i …. landsdel kan optages i ejerfællesskabet på vilkår, der fastsættes af ejermødet. Det skal af ejermødets protokol fremgå, hvem der er medlem af ejerfællesskabet).

b. Ejendommen skal benyttes til fritidsvirksomhed for børn og unge og fritidsvirksomhed for voksne og fortrinsvis for FDFs medlemmer.

c. Ejerkredsene hæfter solidarisk for de påtagne forpligtelser. Kredsene er uberettigede til selvstændigt at sælge eller pantsætte deres dele af ejendommen.

Såfremt en kreds ønsker at udtræde af ejerfællesskabet, kan dette ske, mod at kredsen straks indbetaler en forholdsmæssig del af gælden (bortset fra prioritetsgæld, der er etableret i forbindelse med køb eller udbygning af ejendommen) og evt. driftsunderskud for udtrædelsesåret. Den udtrædende kreds kan ikke gøre krav på betaling af nogen værdi af ejendommen eller andre aktiver, der benyttes af ejerfællesskabet i forbindelse med ejendommen. Det sidstnævnte er også tilfældet, såfremt en af kredsene nedlægges eller indstilles. I kredsenes overenskomst med landsforbundet skal tilføjelse om ejerforholdet foretages, og overenskomsten må i denne henseende ikke ændres uden ejermødets samtykke. Evt. bidrag, der pålignes kredsene til delvis dækning af driftsudgifterne, baseres på kredsenes medlemstal pr. nærmeste forrige 31. december.

d. Ejerfællesskabets øverste myndighed er ejermødet, der består af 1-2 repræsentanter for hver af ejerkredsene, og afholdes mindst 1 gang årligt. Til køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt ændringer i nærværende overenskomst kræves vedtagelse med 2/3 af de på ejermødet afgivne stemmer.

Det årlige ejermødes dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter:

 • Godkendelse af protokol
 • Forretningsudvalgets beretning
 • Regnskab
 • Forslag fra forretningsudvalg og ejerkredse
 • Budget
 • Valg af forretningsudvalg på 3-5 medlemmer
 • Valg af 2 revisorer, hvoraf den ene ikke må være leder eller bestyrelsesmedlem i FDF
 • Eventuelt.

e. Forretningsudvalget konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær. Udvalget administrerer ejendommen og indkalder til ejermøde, der kan begæres indkaldt af enhver af ejerkredsene.

f. Over ejermøderne såvel som forretningsudvalgets møder føres protokol, hvori alle vedtagelser indføres. Protokollen afgiver bevis i enhver henseende, når den er underskrevet af over halvdelen af ejermødets/forretningsudvalgets medlemmer.

g. Bestemmelsen i § 12, stk. 5 c om, at kredsene er uberettigede til selvstændigt at sælge eller pantsætte deres dele af ejendommen, kan tinglyses servitutstiftende på den pågældende ejendom. Tinglysning af servitutten skal ikke være til hinder for pantsætning af ejendommen i henhold til lovlig beslutning herom truffet af ejermødet.

Herudover skal der på ejendomme omfattet af nærværende § 12 tinglyses en deklaration, der giver landsforbundet forkøbsret til ejendommen til samme pris og på samme vilkår, som ejerfællesskabet måtte kunne opnå ved salg af ejendommen til anden side. Heller ikke denne deklaration skal være til hinder for pantsætning på ejendommen i henhold til en lovlig beslutning på et ejermøde.

Påtaleberettiget i henhold til deklaration om selvstændigt salg eller pantsætning af ejerkredsenes andele af ejendommen samt deklaration om forkøbsret til landsforbundet er enhver af ejerkredsene samt hovedbestyrelsen på vegne landsforbundet for Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF

h. Beslutning om opløsning af ejerfællesskabet kan kun ske, når det på to ejermøder med mindst én måneds mellemrum er vedtaget med 2/3 af de på ejermødet afgivne stemmer. Ejermøderne træffer i så fald bestemmelse om, hvordan man skal forholde sig med ejerfællesskabets formue, idet udgangspunktet er, at formuen deles ligeligt mellem de kredse, der er deltagere i ejerfællesskabet på tidspunktet for beslutningen, såfremt andet ikke vedtages med enstemmighed på et ejermøde.

i. Nærværende overenskomst – samt evt. senere ændringer – skal forelægges hovedbestyrelsen til godkendelse.

Hovedbestyrelsen kan godkende tilføjelser til – og ændringer i – ovenstående standardoverenskomst.

§ 14 HOVEDBESTYRELSEN

1. Hovedbestyrelsen består af

 • 11 valgte medlemmer, hvoraf mindst 4 skal være kvinder og mindst 4 mænd, valgt af landsmødet.
 • indtil 2 medlemmer, som hovedbestyrelsen kan supplere sig med for indtil 2 år ad gangen.
 • Hovedbestyrelsen kan aftale gensidig repræsentation uden stemmeret med andre beslægtede og samarbejdende organisationer.

2. Valget af de 11 medlemmer af hovedbestyrelsen samt suppleanter for disse sker på følgende måde:

a. Mindst 12 uger før ordinært landsmøde opfordrer hovedbestyrelsen skriftligt kredse og landsdele til senest 7 uger før landsmødet at foreslå kandidater. Hovedbestyrelsen oplyser samtidig, om de afgående medlemmer af hovedbestyrelsen er villige til at modtage genvalg.

Senest 5 uger før landsmødet udsender forbundskontoret til alle kredse og landsdele en liste, der i alfabetisk orden indeholder navnene på de kandidater, der er foreslået af hovedbestyrelsen, kredse og landsdele. Af den udsendte kandidatliste må ikke fremgå, hvem der har foreslået de enkelte kandidater.

Kun nuværende eller tidligere ledere eller bestyrelsesmedlemmer i FDF kan modtage valg til hovedbestyrelsen. Listen skal indeholde oplysninger om, hvor og hvornår kandidaterne er eller har været tilknyttet FDF. Det påhviler forbundskontoret inden kandidatlistens udsendelse at fastslå, at de foreslåede kandidater opfylder valgbarhedsbetingelserne.

b. Valget foregår i to valgrunder.

I første valgrunde er de 2 kvinder og de 2 mænd, der har opnået de højeste stemmetal blandt henholdsvis de kvindelige og de mandlige kandidater valgt. I anden runde deltager de kandidater, der ikke blev valgt i første valgrunde. De(n) kandidat(er), der opnåede det højeste stemmetal, er valgt.

c. De kandidater, der ikke opnår valg til hovedbestyrelsen, er indtil næste landsmøde suppleanter for henholdsvis de mandlige og kvindelige hovedbestyrelsesmedlemmer i den rækkefølge, som stemmetallene i anden valgrunde viser. Såfremt en suppleant indkaldes til hovedbestyrelsen, sker det for det udtrædende hovedbestyrelsesmedlems resterende valgperiode.

3. Hovedbestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden.

4. De under stk. 1.a nævnte medlemmer vælges for en periode af 4 år, således at der ved hvert ordinært landsmøde afgår henholdsvis 6 og 5 medlemmer.

5. Hovedbestyrelsen er forpligtet til at lede landsforbundet i overensstemmelse med landsforbundets vedtægter og under ansvar over for landsmødet.

Hovedbestyrelsens opgaver er at varetage den overordnede ledelse af landsforbundet herunder:

 • at fremme opgaver, som understøtter FDFs formål.
 • at placere FDF som aktør i forhold til tidens aktuelle spørgsmål, som har relation til FDF.
 • at fremlægge planer og visioner på landsmødet.
 • at arbejde for at landsmødebeslutninger bliver gennemført.
 • at sikre en forsvarlig organisation af landsforbundets aktiviteter og økonomi.
 • at sikre en fornuftig risikostyring herunder at sikre, at der af landsforbundet tegnes sædvanlige og forsvarlige forsikringer, der dækker landsforbundets aktiviteter.
 • at etablere det fornødne samarbejde med andre organisationer, sammenslutninger og myndigheder
 • at udtale sig på FDFs vegne indenfor områder, der har relation til FDFs formål, værdier, arbejde og medlemmer.

6. Hovedbestyrelsen holder det fornødne antal møder dog mindst 5 gange årligt. Møderne eller dele af disse er åbne møder.

a. Hovedbestyrelsens møder ledes af formanden eller et andet medlem af hovedbestyrelsen. Resumé af møderne meddeles i FDFs medier.

7. Hovedbestyrelsen ansætter det nødvendige antal medarbejdere til at varetage den daglige ledelse og udføre landsforbundets aktiviteter. Landsdelslederen deltager i ansættelse af forbundssekretæren i den pågældende landsdel.

8. Hovedbestyrelsen kan optage medlemmer som direkte medlemmer under landsforbundet. De betaler årligt kontingent fastsat af hovedbestyrelsen.

9. Hovedbestyrelsen kan godkende lederudnævnelser efter at have modtaget ledererklæringer og indstillinger fra kredsbestyrelserne.

a. Hovedbestyrelsen kan afvise ansøgning om medlemskab og kan udelukke ledere, som gennem deres ord og adfærd har givet begrundet formodning om, at de skader arbejdet for FDFs formål, idet de pågældende dog skal have lejlighed til at udtale sig i sagen

§ 15 LANDSMØDET

1. Landsforbundets højeste myndighed er landsmødet, der består af:

 • repræsentanter for kredsene, valgt af ledermødet og kredsbestyrelsen
 • fra hver landsdel tre valgte medlemmer og to ungdomsrepræsentanter.
 • Hovedbestyrelsens medlemmer.
 • Desuden kan deltage med taleret, men uden stemmeret:
  – kandidater på valg til hovedbestyrelsen
  – Landsforbundets ansatte
  – 1 repræsentant fra hver af de til FDF tilsluttede skoler.
  – Den landsmødevalgte interne revisor
  – Formænd for landsforbundets udvalg under behandling af dagsordensforslag, der påvirker eller påvirkes af det pågældende udvalgs arbejde.

2. Landsmødet samles ordinært hvert andet år inden udgangen af november måned for at

 • modtage beretning fra hovedbestyrelsen
 • godkende landsforbundets reviderede regnskaber for de forløbne 2 regnskabsår (kalenderår)
 • fremlægge reviderede regnskaber og beretning for selskaber og virksomheder, hvori landsforbundet besidder mere end 20 % af aktierne/anparterne, til landsmødets orientering
 • vedtage ændringer af landsforbundets vedtægter,
 • vedtage eller korrigere visionsplan
 • afgøre indankede sager
 • vedtage landsforbundets budget for de kommende 2 regnskabsår (kalenderår)
 • bestemme det årlige kontingent til landsforbundet for samme tidsrum
 • udøve funktionerne i henhold til fundatserne for de til landsforbundet skænkede legater og fonde
 • vælge medlemmer og suppleanter til hovedbestyrelsen samt 1 revisor og i øvrigt behandle indbragte forslag fra kredse, landsdelsledelser og hovedbestyrelsen.

Landsmødet kan vedtage offentlige udtalelser om alle emner, som det finder relevant. Disse kan frembringes på selve landsmødet og skal vedtages af 2/3 af de afgivne stemmer.

3. Landsmødet ledes af en eller flere dirigenter godkendt af landsmødet.

4. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, dog kræver ændringer i §1 Navn, §2 Formål, §3 Værdigrundlag og §17 Landsforbundets opløsning 2/3 af de afgivne stemmer.

Skriftlig afstemning anvendes ved valg af hovedbestyrelse og i øvrigt, når 1/4 af de stemmeberettigede ønsker dette.

a. Hver kreds har ved valg og landsmødets afgørelse kun én stemme. Dog har kredse, der pr. 31. december har mindst 100 medlemmer to stemmer, såfremt de sender to repræsentanter, da hver repræsentant kun har én stemme. Hvis kredsen ikke er repræsenteret af kredslederen, kan repræsentation ske via fuldmagt. Fuldmagten skal være godkendt af kredsbestyrelsen.

Kredse, som har forfalden gæld til landsforbundet mister stemmeret, medmindre der er indgået aftale om gældens afvikling.

b. Medlemmer af hovedbestyrelsen, de 3 valgte medlemmer af hver landsdelsledelse og de 2 ungdomsrepræsentanter fra hver landsdel, har hver en personlig stemme, der ikke kan videregives ved fuldmagt.

5. Landsmødet skal indkaldes med mindst 12 ugers varsel og bekendtgøres i landsforbundets medier, herunder på landsforbundets hjemmeside.

Forslag til dagsordenen skal være hovedbestyrelsen i hænde senest kl. 12.00 på dagen, 7 uger før mødedagen. Motiveret dagsorden samt skriftlig beretning, visionsplan og regnskaber udsendes senest 5 uger før mødet og gøres samtidig tilgængelig på landsforbundets hjemmeside.

6. Ekstraordinære landsmøder kan sammenkaldes af hovedbestyrelsen og skal sammenkaldes, når mindst 1/3 af landsforbundets kredse skriftligt fremsender ønske om det. Hovedbestyrelsen skal, når anmodning om ekstraordinært landsmøde fremkommer, indkalde til mødet senest 8 uger efter anmodningen er modtaget. Mødet skal afholdes senest 20 uger efter anmodningens fremkomst.

7. Kredsene betaler udgifterne ved deres repræsentanters deltagelse i landsmødet.

Landsdelen betaler udgifterne ved deltagelse i landsmødet for landsdelsledelsen og ungdomsrepræsentanterne fra landsdelen. Landsforbundet betaler udgifterne ved deltagelse i landsmødet for medlemmerne af hovedbestyrelsen.

8. Hvis ekstraordinære forhold forhindrer afholdelse af ordinært landsmøde, gælder de beslutninger, der blev truffet på det seneste landsmøde, indtil et ordinært landsmøde kan afholdes. De beslutninger af økonomisk og anden art, som hovedbestyrelsen træffer under sådanne ekstraordinære forhold, skal godkendes på førstkommende landsmøde.

§ 16 RETLIGE FORPLIGTELSER

1.Til retligt at forpligte landsforbundet kræves underskrift af to hovedbestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være hovedbestyrelsens formand eller næstformand.

2. Til retligt at forpligte en landsdel kræves underskrift af to medlemmer af landsdelsledelsen, hvoraf den ene skal være landsdelslederen.

3. Til retligt at forpligte ejerfællesskaber under landsforbundet kræves underskrift af mindst to fra ejerfællesskabets forretningsudvalg, hvoraf den ene skal være formanden.

4. Til retligt at forpligte en kreds kræves underskrift af:

 • kredsbestyrelsens formand eller to af bestyrelsens øvrige medlemmer sammen med
 • kredslederen eller et medlem af kredsledelsen.

 5. Som legitimation for, hvem der ved sin underskrift kan forpligte en landsdel, et ejerfællesskab om fast ejendom eller en kreds, tjener en erklæring underskrevet af to af hovedbestyrelsens medlemmer, hvoraf den ene skal være hovedbestyrelsens formand eller næstformand.

§ 17 SAMMENSLUTNING

Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF er landsforbundets navn fra 1994.

Landsforbundet er dannet i 1974 under navnet Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund (FDF/FPF) ved sammenslutning af Frivilligt Drenge-Forbund (FDF) og Frivilligt Pige-Forbund (FPF).

Disse landsforbunds rettigheder og forpligtelser er overtaget af det sammensluttede landsforbund, ligesom kredse under de to landsforbund efterfølgende er kredse under det sammensluttede landsforbund.

§ 18 LANDSFORBUNDETS OPLØSNING

 1. Opløsning af landsforbundet kan kun ske, såfremt forslag herom er vedtaget med 2/3 af de afgivne stemmer på et landsmøde, hvor mindst 3/4 af samtlige kredse er repræsenteret. Vedtagelsen er først retsgyldig, når den er blevet bekræftet med 2/3 af de afgivne stemmer på et nyt landsmøde, der afholdes mindst 4 måneder og ikke senere end 6 måneder efter det første.

Dette sidste landsmøde er beslutningsdygtigt uanset antallet af repræsenterede kredse og fremmødte stemmeberettigede.

2. Såfremt landsmødet beslutter at opløse landsforbundet, skal landsforbundets formue og ejendele tilfalde almenvelgørende kristeligt ungdomsarbejde hjemmehørende i Danmark efter landsmødets bestemmelse.