Støtteforeningens vedtægter

1. Foreningens formål er, at være forbindelsesled mellem Kredsen og hjemmene, samt at uddybe fællesskabet i kredsen. Ved møder, fester, ture og lignende at støtte kredsen økonomisk og medvirke til, at kredsen fortsat må bygges på et kristent grundlag.

2. Enhver som ønsker dette formål, er velkommen til at deltage i foreningens arbejde.

3. Arbejdet ledes af en bestyrelse bestående af 3-7 medlemmer. Bestyrelsen er selvsupplerende og enhver er velkommen til at udtrykke ønske om at indtræde. Såfremt at mere end 7 ønsker at deltage i bestyrelsesarbejdet, foretages bestyrelsesvalg på næstkommende generalforsamling.Bestyrelsen kan herudover inddrage medhjælpere i ønsket omfang.

4. Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, kasserer og sekretær.

5. FDF Herning 2.kreds’s kasserer fungerer automatisk som revisor for foreningen. Som konsekvens heraf kan kredsens kasserer eller dennes ægtefælle ikke være kasserer for foreningen.Regnskabet går fra den 1/2 til den 31/1 og aflægges inden udgangen af maj måned.Regnskabet skal godkendes på den efterfølgende generalforsamling.

6. Medlemmer er ikke forpligtet til at betale kontingent, men støtter primært ved deres indsats for foreningen.Medlemmer registres hos kasseren med navn og mail eller postadresse.Medlemmer der er registreret inden generalforsamlingens påbegyndelse har stemmeret.

7. Der afholdes årligt generalforsamling inden udgangen af 2. kvartal. Bestyrelsen indkalder alle medlemmer via mail på den adresse, hvor de er tilmeldt medlemskartoteket hos kasseren, samt på FDF Herning 2’s hjemmeside. Minimum 3 medlemmer i foreningen kan til enhver tid indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.

8. Ændringer af vedtægter sker på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger. Herfra er dog undtaget § 1. Hvis en ændring af § 1 ikke kan godkendes af FDF Herning 2.kreds’s bestyrelse, opløses foreningen automatisk og dets formue tilfalder kredsen. Hvis FDF Herning 2 er nedlagt tilfalder formuen nærmeste kreds eller FDF Landsforbund.

Marts 2009
Foreningens vedtægter er vedtaget på generalforsamling 11. januar 1983
Ændring i § 5 vedtaget på generalforsamling d. 27. marts 1995
Nye vedtægter vedtaget på generalforsamling d. 5. marts 2009